Kim jesteśmy?

Cele naszej działalności

Celem działalności bydgoskiego SALOSu jest m.in.:

  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie, krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży w trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju osobowości.
  • Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorców współzawodnictwa na obiektach sportowych i poza nimi, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania.
  • Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
  • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  • Propagowanie idei wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
  • Organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowo-rekreacyjnych, kursów, szkoleń.
  • Organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i ekologicznych.

Przyjaciele Salosu

Dziękujemy za Wasze wsparcie!