Dokumenty

[vc_custom_heading text=”Dokumenty” font_container=”tag:p|font_size:24px|text_align:left|color:%23eeee22|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”][vc_custom_heading text=”Dokumenty statutowe i sprawozdawcze” font_container=”tag:h2|font_size:36px|text_align:left|color:%23ffffff|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1483663551369{margin-top: 10px !important;}”]
[vc_wtr_icon type_icon=”directional|fa fa-angle-down” color=”#ffffff” align=”center” size=”50″ delay=”0″]
[vc_tta_tabs open=”1″ delay=”0″ css=”.vc_custom_1483115182800{margin: 15px !important;padding: 20px !important;}”]
[vc_custom_heading text=”Rozdział 1
Postanowienia ogólne” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”]

§ 1

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy, zwane w dalszych postanowieniach statutu „SL SALOS” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w zgodności z myślą, słowem i wizją chrześcijańską oraz uwzględnieniem bogactwa salezjańskiej tradycji wychowawczej i sportowej, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.

 

§ 2

Terenem działania „SL SALOS” jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a siedzibą miasto Bydgoszcz.

 

§ 3

Podstawą prawną Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Bydgoszczy jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Nr 20. poz. 104; z 1990r., Nr 14, poz. 86), ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. – O kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113) oraz ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. – O działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).

 

§ 4

„SL SALOS” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Dążeniem „SL SALOS” jest członkostwo w Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak wg wzorów ustalonych przez Zarząd „SL SALOS”.

 

§ 6

Czas trwania „SL SALOS” jest nieograniczony.

[vc_custom_heading text=”Rozdział 2
Cele i sposoby działania” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”]

§ 7

Celem „SL SALOS „ jest m. in.:

1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych myślą chrześcijańską i bogaceniem salezjańskiej tradycji wychowawczej,

2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play,

3. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie,

4. Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży w trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży,

5. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa na obiektach sportowych i poza nimi, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania,

6. Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne,

7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

8. Propagowanie idei wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie,

9. Organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych rekreacyjno-wychowawczych, kursów, szkoleń,

10. Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji,

11. Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej,

12. Pozyskiwanie nowych kadr instruktorsko- sportowych,

13. Organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych.

 

§ 8

„SL SALOS” realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

1.1. Działalność wydawnicza (22.1)

1.2. Pozostała działalność turystyczna (63.30.D)

1.3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H)

1.4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I)

1.5. Reklama (74.40.Z)

1.6. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)

1.7. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (85.14.D)

1.8. Opieka wychowawcza i społeczna (85.3)

1.9. Działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.3)

1.10. Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)

1.11. Działalność związana ze sportem (92.6)

1.12. Pozostała działalność rekreacyjna (92.7)

1.13. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z)

1.14. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z)

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

2.1. Działalność wydawnicza (22.1)

2.2. Pozostała działalność turystyczna (63.30.D)

2.3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H)

2.4. Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I)

2.5. Reklama (74.40.Z)

2.6. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)

2.7. Pozostała działalność związana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.14.D)

2.8. Opieka wychowawcza i społeczna (85.3)

2.9. Działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.3)

2.10. Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)

2.11. Działalność związana ze sportem (92.6)

2.12. Pozostała działalność rekreacyjna (92.7)

2.13. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z)

2.14. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z)

 

§ 9

1. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

2. Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych do realizacji celów statutowych

„SL SALOS” może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową.

3. Realizując swoje cele ”SL SALOS” opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

4. Zarząd podejmuje decyzje odnośnie zatrudnienia pracowników.

[vc_custom_heading text=”Rozdział 3
Członkowie „SL SALOS”” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”]

§ 10

Członkowie „SL SALOS” dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnący realizować cele i zadania „SL SALOS”, który przedstawił rekomendację, co najmniej 2 członków „SL SALOS” i złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku poniżej 16 lat do 18 lat za zgodą swych prawnych opiekunów, opiekunów ile spełnia pozostałe wymogi określone w ust.1.

3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych być członkami zwyczajnymi „SL SALOS” o ile spełniają pozostałe wymogi określone w ust. 1, młodzież w wieku poniżej 16 lat nie może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4. Przyjmowanie i skreślanie z listu członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

 

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która będzie wspierać „SL SALOS” środkami finansowymi lub wartościami niepieniężnymi.

2. Postanowienie § 11 ust. 4 stosuje odpowiednio.

3. Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w § 14 art. 1 pkt. 2 i 3.

4. Postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio.

 

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów „SL SALOS”.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu „SL SALOS”.

 

§ 14

1. Członkowie zwyczajni i honorowi, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, maja prawo:

1.1 Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz „SL SALOS”,

1.2 Korzystać z pomocy i urządzeń „SL SALOS”,

1.3 Zgłaszać wnioski, uwagi dotyczące działalności „SL SALOS”.

 

§ 15

1. Członkowie są obowiązani:

1.1 Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów „SL SALOS”,

1.2 Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz „SL SALOS”.

1.3 Regularnie opłacać składkę członkowską.

2. Z wymogu określonego w ust. 1 pkt. 3 zwolnieni są członkowie honorowi (dzieci i młodzież ucząca się oraz członkowie zwyczajni niemający stałej pracy).

 

§ 16

1. Członkostwo wygasa przez:

1.1 Dobrowolne wystąpienie z „SL SALOS” zgłoszone na piśmie,

1.2 Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

1.3 Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

1.4 Śmierć członka,

1.5 Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.

[vc_custom_heading text=”Rozdział 4
Władze „SL SALOS„” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”]

§ 17

1. Władzami „SL SALOS” są:

1.1 Walne Zebranie Członków

1.2 Zarząd

1.3 Komisja Rewizyjna

1.4 Sąd Koleżeński

2. Kadencja władz „SL SALOS” trwa 4 lata.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „SL SALOS”.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalenie programu działalności „SL SALOS”,

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński,

4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5. Uchwalanie zmian statutu,

6. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu z listy członków „SL SALOS”

7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania „SL SALOS”,

8. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu „SL SALOS”,

9. Nadawanie godności członka honorowego „SL SALOS”,

10. Podejmowanie innych uchwał w sprawach ważnych dla „SL SALOS”, które nie zostały przypisane do zadań pozostałych władz „SL SALOS”.

11.Określenie zasad płatności i wysokości składek członkowskich.

 

§ 20

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

 

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1.1 Na podstawie uchwały Zarządu „SL SALOS”.

1.2 Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

1.3 Na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków stowarzyszenia posiadających pełne czynne i bierne prawo wyborcze do władz „SL SALOS”

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie później 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku podjęcia uchwały).

 

§ 22

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków posiadających pełnię praw wyborczych do władz „SL SALOS”.

 

§ 23

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1. Z głosem decydującym, – członkowie honorowi i członkowie zwyczajni o których mowa w § 11 ust. 1 i 2.

2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni, o których mowa w § 11 ust. 3.

 

ZARZĄD „SL SALOS”

§ 24

1. Zarząd „SL SALOS” składa się z 7 osób.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub z upoważnienia prezesa przez jego wiceprezesów, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ statutowej liczby członków Zarządu.

3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w licznie nieprzekraczającej w ciągu kadencji 1/3 statutowego składu Zarządu.

4. Zarząd może powierzyć wykonanie określonych czynności wynikających z jego zadań prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi, skarbnikowi bądź członkowi Zarządu.

5. Szczegółową organizacje i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. Opracowywanie i ustalanie planów i budżetu „SL SALOS”, a także zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisje Rewizyjną,

3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych „SL SALOS”,

4. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezesa lub pozostałych członków Zarządu,

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

6. Reprezentowanie „SL SALOS” na zewnątrz,

7. Podejmowanie uchwał w sprawach „SL SALOS” nienależących lub niezastrzeżonych do właściwości innych władz,

8. Kierowanie bieżącą działalnością „SL SALOS”,

9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.

10. Delegowanie członków na zebrania i zaproszenia krajowych i międzynarodowych organizacji, których członkiem jest „SL SALOS”.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej „SL SALOS”.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. W skład Komisji Rewizyjnej „SL SALOS” nie może wchodzić osoba:

4.1. Będąca członkiem Zarządu „SL SALOS”

4.2. Pozostająca członkiem Zarządu „SL SALOS” w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

4.3. Zatrudniona w „SL SALOS”

4.4. Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Postanowienie § 25 art. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej „SL SALOS”,

2. Kontrola opłacania składek członkowskich,

3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z ocena działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi „SL SALOS”,

4. Uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

1. Kontrola całokształtu „SL SALOS” odbywa się, co najmniej raz do roku.

2. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ statutowej liczby członków Komisji.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3. Postanowienie § 24 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 31

Do zakresu działania Sądu koleżeńskiego należy:

1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz „SL SALOS” dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „SL SALOS”, naruszania chrześcijańskich zasad etyczno – moralnych i wewnątrz organizacyjnych.

 

§ 32

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1.1 Upomnienie

1.2 Zawieszenie w prawach członka „SL SALOS” na okres od 1 miesiąca do 1 roku

1.3 Wykluczenie z „SL SALOS”:.

2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Zarząd „SL SALOS”.

3. Od orzeczenia wydanego w II instancji przez Zarząd „SL SALOS” przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

4. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie członków w III instancji samostateczne.

5. Szczegółową organizację i tryb pracy sądu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

[vc_custom_heading text=”Rozdział 5
Majątek „SL SALOS„” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”]

§ 33

1. Majątek „SL SALOS” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

2.1 Wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2.2 Wpływy z działalności statutowej,

2.3 Subwencje i dotacje,

2.4 Zapisy i darowizny, spadki.

3. Zabrania się:

3.1 Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

3.2 Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.3 Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

3.4 Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 34

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej „SL SALOS” ustala Zarząd „SL SALOS”.

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych „SL SALOS” składają dwie osoby spośród:: prezesa „SL SALOS”, wiceprezesów „SL SALOS”, sekretarza, skarbnika i głównego księgowego „SL SALOS”.

3. Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są dwa podpisy prezesa lub wiceprezesa Zarządu i sekretarza Zarządu „SL SALOS”.

[vc_custom_heading text=”Rozdział 6
Postanowienia końcowe” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal”]

§ 35

1. Zmiana statutu i rozwiązanie „SL SALOS” może być dokonana uchwałą Walnego Zebrania Członków powziętą większością, co najmniej 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu „SL SALOS”, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku, „SL SALOS” i powoła komisję likwidacyjną.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy za 2015 rok


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy za 2014 rok


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy za 2013 rok


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy za 2012 rok


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy za 2011 rok


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy za 2010 rok

[/vc_tta_tabs]
[vc_wtr_divider type=”line” height=”1″ color_line=”rgba(255,255,255,0.1)” delay=”0″]
[vc_custom_heading text=”Przyjaciele Salosu” font_container=”tag:h2|font_size:36px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_custom_heading text=”Dziękujemy za Wasze wsparcie!” font_container=”tag:h4|font_size:30px|text_align:center|color:rgba(255%2C255%2C255%2C0.49)|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Dosis%3A200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1481487234115{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 40px !important;}”]
[vc_wtr_clients category=”transparent” order=”order_asc” limit=”20″ delay=”0″]